Verkoopsvoorwaarden


VERKOOPSVOORWAARDEN

1.
- Onze facturen zijn betaalbaar te Hofstade, ter maatschappelijke zetel, of op de bankrekeningen op de facturen vermeld, binnen de 5 dagen na uitgifte en dit zonder korting.
- Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 5 dagen na de uitgiftedatum.
- In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest opbrengen gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 65 euro.
- Door niet-betaling van een enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs voor hun vervaldatum.
- In geval van niet-tijdige betaling van de facturen behouden wij ons het recht voor alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen.
- Eender welke schadevergoeding, interesten, boeten en verhogingen die het gevolg zijn van de opschorting of beëindiging van onze prestaties bij niet-betaling kunnen niet ten onze laste gelegd worden.
2.  
- Elke annulering van een door de klant opgemaakte of ondertekende bestelling tot uitvoering van werken, tot levering van goederen of diensten zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 20% van het geraamde factuurbedrag, behoudens wanneer kan bewezen worden dat de werkelijke geleden schade hoger is dan het bedrag gedekt door de forfaitaire schadevergoeding.
3.  
- Op straffe van nietigheid dient elke klacht met betrekking tot de factuur of de gefactureerde goederen of diensten binnen de 8 dagen na uitgifte van de factuur per aangetekende post naar onze maatschappelijke zetel te worden gestuurd en in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking van dit gebrek en ten laatste zes maanden na de levering. Een klacht schort de verplichting tot betaling binnen de termijn niet op.
- Elke factuur die niet binnen de acht dagen is geprotesteerd, wordt geacht door de klant te zijn aanvaard.
4.  
- In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als ontbonden kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning.
- Eigendomsvoorbehoud: het risico van de verkochte goederen en hun toebehoren gaat van bij het ontstaan van de overeenkomst onmiddellijk op de koper over, maar wij blijven uitsluitend eigenaar van deze goederen, tot dat de prijs en de bijkomende kosten volledig zijn betaald.
- Tot zolang is het aan de klant strikt verboden de goederen te verkopen of te verpanden aan een derde.
5.  
- Dog’s Mind heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van Dog’s Mind.
6.  
- Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.
7.  
- Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.
8.  
- Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de klant en behoudens andersluidend en welomschreven schriftelijk beding, doet de klant afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
9.  
- De beslechting van alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst of betrekking hebbende op de betaling der facturen, wordt beheerst door het Belgische recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van de zetel van Dog’s Mind bevoegd.    
10.

Dog’s Mind verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op sales@dogsmind.be
 
Verwerkingsdoeleinden

[Dog’s Mind verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Dog’s Mind verbonden zijn of met enige andere partner van Dog’s Mind
Dog’s Mind garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: sales@dogsmind.be ;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).